Lake shallows

Lake shallows

Date: 16/02/2015

Location: Saint-Denis-du-Payré

Photographer: Richard Keith Wolff

Lake shallows

Lake shallows

Date: 16/02/2015

Location: Saint-Denis-du-Payré

Photographer: Richard Keith Wolff